Algemene voorwaarden stichting Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en PVT

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle diensten van de stichting 'Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en PVT. U gaat hiermee akkoord als u ons - mondeling of schriftelijk - een opdracht geeft. Alle medewerkers, bestuursleden en opleiders die uit naam van de Stichting Navigator de diensten aan u leveren, zijn aan deze leveringsvoorwaarden gebonden. Op al onze diensten geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien er sprake van een offertetraject gelden de in dat voorstel vermelde bedenktermijnen.

 

Algemeen

Wij verplichten ons tot dienstverlening met optimale kwaliteit, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit onze diensten. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor materiële schade en letselschade door onze opleidingsactiviteiten. Wij gaan er van uit dat u bij geprogrammeerde outdoor-activiteiten zelf voor een passende verzekering zorgt.

 

Opleiding en begeleiding

U mag van ons verwachten dat we u opleiding en begeleiding aanbieden na een vrijblijvend oriënterend gesprek met de opleider die dit - na acceptatie van uw kant - ook zal uitvoeren

Daarop ontvangt u van ons een offerte, waarin - voor zover van toepassing - is opgenomen:

 • Een gedetailleerd opleidingsprogramma of ...
 • een duidelijke omschrijving van de inhoud van de begeleiding;
 • Materiaal ter voorbereiding;
 • De naam van de opleider(s);
 • De locatie waar de opleiding of begeleiding plaatsvindt;
 • Een omschrijving van de nazorg;
 • De kosten;
 • De reis- en verblijfskosten van de opleider;

Wij brengen geen BTW in rekening.

 

Accommodatie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bent u zelf verantwoordelijk voor het zo nodig boeken van een accommodatie. Desgevraagd bemiddelen wij daarbij. U ontvangt de factuur van de accommodatie dus niet van ons, maar rechtstreeks van het conferentiehotel. Bij een meerdaagse scholing boekt u ook voor de opleider(s) accommodatie. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

 

Prijzen en betaling

Actuele prijzen en aanbiedingen voor onze dienstverlening vindt u op onze website www.nvgtr.nl. Wij rekenen reiskosten van 0,40 euro per kilometer. Alleen aan een door ons getekende offerte of contract kunt u rechten ontlenen. Wij factureren na afloop van de dienstverlening (eventueel maandelijks bij langer lopende dienstverlening). Er geldt een uiterste betalingstermijn van vier weken. Bij in gebreke blijven volgt een eenmalige herinnering en kunnen wij rente in rekening brengen conform de wettelijke rente ingevolge art. 6:119 BW.

 

Annulering

U kunt een opdracht voor opleiding of begeleiding tot 6 weken voor aanvang kosteloos schriftelijk of per e-mail annuleren.

 • Vanaf 6 tot 4 weken voor aanvang bent u ons 50% van de prijs verschuldigd
 • Vanaf 4 weken voor aanvang bent u ons 100% van de prijs verschuldigd.
 • In geval ziekte of calamiteiten uw opleider verhinderen de overeengekomen scholing/begeleiding uit te voeren overleggen we met u over vervanging, uit- of afstel.

 

Evaluatie

Elke door ons uitgevoerde scholing of begeleiding wordt afgerond met een korte schriftelijke evaluatie, waarvan de resultaten in het verslag worden opgenomen.

 

Geheimhouding

Al uw zakelijke en bedrijfsgegevens waarvan wij op de hoogte komen zullen we geheim houden. Dat geldt ook voor door ons ingeschakelde externe dienstverleners.
De gegevensbescherming van de digitale dialoog (door CouncilWise) voldoet aan ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510. Het datacenter is SOC2 gecertificeerd. Elk kwartaal wordt het systeem getest door een externe ethisch hacker.

 

Auteursrecht

Onze geprinte, gedrukte en elektronische teksten vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft u het materiaal in eigendom. Het is u echter niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van uw opleider (een deel van) de teksten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening, dan gaan we er van uit dat u deze allereerst bespreekt met uw opleider. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan hopen we dat u zich binnen zeven dagen richt tot het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur behandelt uw klacht in overleg met u en degene(n) op wie uw klacht betrekking heeft. Strikt vertrouwelijk en met een reactie aan u binnen 30 dagen. Zo nodig kan deze termijn in overleg met u met nog eens 30 dagen worden verlengd. Bent u over de uitkomst van deze klachtbehandeling niet tevreden dan wordt uw klacht aan dhr. T.H. van Leeuwen te Deventer (tvl@mzleeuw.nl) voorgelegd die onafhankelijk de klacht onderzoekt en daarover een voor u en ons  bindend advies uitbrengt. De kosten van de klachtenbehandeling zijn voor onze rekening. Uw klachtendossier wordt gedurende een vol jaar na afronding bewaard.

Stichting Navigator

 

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.