Skip to content

Ambassadeurs van de Navigatormethode

De Navigatormethode wordt van harte ondersteund door vier ambassadeurs die allen in de praktijk hebben ervaren hoe krachtig de methode werkt in de medezeggenschap van alledag. Het viertal draagt deze ervaringen uit voor wie het maar horen wil.

Hans Heerings

Hans Heerings is een van de drie ontwikkelaars van de Navigator werkmethode. Talloze malen zat hij als adviseur van de OR aan de overlegtafel met de bestuurder en hielp om de stem van de werkvloer te laten doorklinken in plannen en besluiten van directies.
De Navigator werkmethode gaat uit van complementaire rollen van ondernemingsraad en bestuurder: de OR verdiept zich in de problematiek van het personeel en organisatie vanuit het standpunt van het betrokken personeel. De bestuurder bereidt plannen en besluiten voor ten aanzien van het reilen en zeilen van de organisatie vanuit de visie van het management. OR en bestuurder ontmoeten elkaar in het overleg over criteria (toetsingspunten) waaraan oplossingen moeten voldoen.
De Navigator werkmethode prikkelt de achterban, laat de bestuurder luisteren en zet de ondernemingsraad op de kaart.

Contact

E: hans@nvgtr.nl

T: 033-4652806

hans-heerings

Theo van Leeuwen

Theo van Leeuwen is een van de drie ontwikkelaars van de Navigator werkmethode®. Momenteel vervult hij de functie van bestuursvoorzitter van de stichting Navigator. Ofschoon hij geen opleidingen meer verzorgt, is hij wel in te huren als adviseur of coach bij problemen en processen waarvoor de OR of PVT een deskundige ondersteuner zoekt. Ook wordt hij niet moe mensen te overtuigen van het belang van een actief optreden van de medezeggenschap en een creatief gebruik van de mogelijkheden die de Wet op de ondernemingsraden daartoe biedt.

Contact

E: theo@nvgtr.nl

M: 06 40118424

ambassadeur-NVGTR

Jan Mooi

Het werken met de Navigatormethode houdt het medezeggenschapswerk voor een ambtelijk secretaris leuk. Elke keer dat er een nieuwe OR wordt verkozen hebben de nieuw aangetreden leden de neiging de bestuurder te bestoken met vragen. Een bestuurder die een OR gewend is die met de Navigatormethode werkt, zit daar niet op te wachten. Hij wil horen wat de OR vindt en wil, om vervolgens afspraken te maken. Zo blijft de vaart in de organisatieontwikkeling.

Als ambtelijk secretaris stimuleer ik ondernemingsraden om medezeggenschap op te pakken op basis van het gedachtengoed van de Navigatormethode. Als dat goed lukt, doorloopt een agendapunt maar één keer de vergadercyclus van de ondernemingsraad. Meestal lukt dat. Het is daarmee ook een effectieve methode om het medezeggenschapswerk overzichtelijk te houden doordat agendapunten niet alsmaar worden doorgeschoven. Bovendien werkt het zichtbaar invloed op het organisatiebeleid uitoefenen door de OR ook bevorderend voor de aantrekkelijkheid van de OR als gesprekspartner in de organisatie.

De methode is ook goed bruikbaar bij onderwerpen waarbij twee of meer ondernemingsraden betrokken zijn. Door als medezeggenschap gezamenlijk uitgewerkte punten aan de verschillende bestuurders in de betrokken organisaties voor te leggen, wordt de positie van de medezeggenschap als geheel versterkt. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking van 23 ondernemingsraden in de provincie Groningen die gezamenlijk optrokken bij de oprichting van de Omgevingsdienst Groningen. Alle zaken die de medezeggenschap in zijn advisering heeft voorgesteld, kregen een plek in het bedrijfsplan van de op te richten organisatie. Die adviezen kwamen tot stand door het gebruik van de Navigatormethode in de samenwerking tussen de ondernemingsraden.

Ambtelijk secretaris Provincie Groningen.

Ambassadeur NVGTR

Makheni Zonneveld

Verhalenverteller, verandercoach, specialist in diversiteitsmanagement

Stichting Navigator

Klompenmakersgilde 2
3994 XE Houten

Telefoon: 06 106 29 156

E-mail: secretariaat@nvgtr.nl

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.

Scroll To Top